(APP下载)

首页 > 拍卖 > 拍卖预展 > 拍卖专场

安徽文锦2018迎春大型艺术品拍卖会 - 珠宝玉器专场

 • 和田玉老坑带翠色俏雕《观音》挂件(正面)
 • NO:051
 • 起拍价:1800.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 和田玉老坑带翠色俏雕《观音》挂件(反面)
 • NO:051
 • 起拍价:1800.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 和田玉老坑带俏雕《蝶恋花》挂件(正面)
 • NO:052
 • 起拍价:1800.00元
 • 成交价:1800.00元
 • 详细>>
 • 和田玉老坑带俏雕《蝶恋花》挂件(反面)
 • NO:052
 • 起拍价:1800.00元
 • 成交价:1800.00元
 • 详细>>
 • 和田玉《如意》挂件(正面)
 • NO:053
 • 起拍价:1800.00元
 • 成交价:1800.00元
 • 详细>>
 • 和田玉《如意》挂件(反面)
 • NO:053
 • 起拍价:1800.00元
 • 成交价:1800.00元
 • 详细>>
 • 名家工作室出品和田玉老坑带翠色俏雕《龙》烟嘴1
 • NO:054
 • 起拍价:1800.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 名家工作室出品和田玉老坑带翠色俏雕《龙》烟嘴2
 • NO:054
 • 起拍价:1800.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 和田玉老坑俏雕《罗汉》挂件
 • NO:055
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:500.00元
 • 详细>>
 • 和田玉老坑黑皮俏雕《年年有余》挂件
 • NO:056
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:500.00元
 • 详细>>
 • 和田玉老坑俏雕《虎虎生威》挂件
 • NO:057
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:500.00元
 • 详细>>
 • 和田玉老坑黑皮俏雕挂件
 • NO:058
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:600.00元
 • 详细>>
 • 和田玉老坑料俏雕挂件
 • NO:059
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:500.00元
 • 详细>>
 • 和田玉老坑俏雕《节节高》挂件
 • NO:060
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:500.00元
 • 详细>>
 • 和田玉老坑俏雕挂件
 • NO:061
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 和田玉《招财貔貅》
 • NO:062
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 和田玉老坑黑皮俏雕挂件
 • NO:063
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:600.00元
 • 详细>>
 • 正宗和田籽玉原石
 • NO:064
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:600.00元
 • 详细>>
 • 正宗和田籽玉原石
 • NO:065
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 正宗和田籽玉原石
 • NO:066
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:500.00元
 • 详细>>
 • 正宗和田籽玉原石
 • NO:067
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:500.00元
 • 详细>>
 • 正宗和田籽玉原石
 • NO:068
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 正宗和田籽玉原石
 • NO:069
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:500.00元
 • 详细>>
 • 正宗和田籽玉原石
 • NO:070
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:500.00元
 • 详细>>
 • 正宗和田籽玉原石
 • NO:071
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 正宗和田籽玉原石
 • NO:072
 • 起拍价:500.00元
 • 成交价:
 • 详细>>
 • 天然翡翠A货手串
 • NO:073
 • 起拍价:300.00元
 • 成交价:300.00元
 • 详细>>
 • 天然翡翠A货路路通手串
 • NO:074
 • 起拍价:300.00元
 • 成交价:400.00元
 • 详细>>
 • 天然翡翠A货发财猪手串
 • NO:075
 • 起拍价:300.00元
 • 成交价:400.00元
 • 详细>>
 • 天然翡翠A货手串
 • NO:076
 • 起拍价:300.00元
 • 成交价:600.00元
 • 详细>>